علی شمع ریز
تاریخ تولد 1346/05/04
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مهندسی بهداشت حرفه ای
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Alishamriz@gmail.com
آدرس اینستاگرام Alishamriz09121669274
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-