علیرضا طاهای ابدی
تاریخ تولد 1367/03/25
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی eternalel.studio@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-