مریم حسنی
تاریخ تولد 1364/09/02
رشته هنری تصویرسازی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی maryam.hasani000@gmail.com
آدرس اینستاگرام maryamhasani.illust
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-