مسعود آقایی
تاریخ تولد 1364/06/25
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان ساری
پست الكترونیكی aghaie.masoud@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-