نادر قشقایی
تاریخ تولد 1336/06/09
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مجسمه سازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-