سمیه مختاری فارسی
تاریخ تولد 1363/06/26
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان یزد
پست الكترونیكی somayyehmokhtari@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-