افشین رضائی
تاریخ تولد 1344/03/15
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی p.rahmani.art@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-