مسعود زمانی رازی
تاریخ تولد 1369/06/08
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان بجنورد
پست الكترونیكی zamani.designstudio@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-