زهرا رسول زاده نمین
تاریخ تولد 1340/04/01
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی مجسمه سازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی z_rsoulzadeh@yahoo.com
آدرس اینستاگرام rasoulzadeh.namin
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-