ابراهیم ازادحسین حاجلو
تاریخ تولد 1361/02/09
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی برنامه ریزی شهری
شهرستان قرچک
پست الكترونیكی Ebrahimazad21@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-