علی خلیلی زهتاب
تاریخ تولد 1363/09/15
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان رشت
پست الكترونیكی milad_zehtab@yahoo.com
آدرس اینستاگرام https://www.instagram.com/milad_zehtab/
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-