بهمن چگنی
تاریخ تولد 1361/09/19
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مجسمه سازی
شهرستان كرج
پست الكترونیكی bahmanchegeni@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-