علیرضا عطاریانی
تاریخ تولد 1348/06/30
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی پژوهش هنر
شهرستان تهران
پست الكترونیكی a.attariani@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-