فرید هنرور
تاریخ تولد 1363/05/18
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تذهیب
شهرستان كرج
پست الكترونیكی farid.honarvar@gmail.com
آدرس اینستاگرام faridhonarvar
نمونه آثار:
-
-
-
-
-