محمد سلیمانی
تاریخ تولد 1352/03/01
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مهندسی بهداشت محیط
شهرستان سنندج
پست الكترونیكی soleimanivian31@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-