آزاده ستوده دلچه
تاریخ تولد 1366/09/12
رشته هنری سفال
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی
شهرستان رشت
پست الكترونیكی Azi_5551@yahoo.com
آدرس اینستاگرام Azadeh_ceramic
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-