ژنیا ابدیان
تاریخ تولد 1362/03/27
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی گرافیک ‍پژوهش هنر
شهرستان تهران
پست الكترونیكی angel.goli20@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-