رضا جلالی
تاریخ تولد 1346/04/01
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی
شهرستان مشهد
پست الكترونیكی jalalireza412@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-