فائزه ابوالحسن نژاد
تاریخ تولد 1366/01/04
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mfteir@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-