محمدحسین عباسعلی نژاد
تاریخ تولد 1342/12/10
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی pooriyaalinejad@gmail.com
آدرس اینستاگرام @h.abbasalinejad
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-