علی سامعی
تاریخ تولد 1358/03/05
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی ali.flyteam@gmail.com
آدرس اینستاگرام ali.samei.mfiap
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-