حمید رضا عینی
تاریخ تولد 1337/07/01
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مجسمه سازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی einihamid@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-