پرنیا مدرسی
تاریخ تولد 1370/09/05
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نگارگري
شهرستان مشهد
پست الكترونیكی Parnia.mi.26@gmail.com
آدرس اینستاگرام @parniamodarresi
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-