الهام سادات تربتیان
تاریخ تولد 1366/10/26
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی علوم اجتماعی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی e.torbatian82@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: