رضا حافظ قرآن
تاریخ تولد 1363/06/29
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Rezahafez_2011@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: