گزیده ای از اولین نمایشگاه دوسالانه نقاشان ایران بازگشت