فلسطین (گزیده های از آثار اولین دوسالانه نقاشان ایران) بازگشت