روزنه ای به رنگ (مروری بر آثار نقاشی سهراب سپهری) بازگشت
روزنه ای به رنگ (مروری بر آثار نقاشی سهراب سپهری)
روزنه ای به رنگ (مروری بر آثار نقاشی سهراب سپهری)