فاطمه حسینقلی
تاریخ تولد 1358/09/14
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی az.hosseingholi@gmail.comm
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-