سید رضا ایمانی
تاریخ تولد ۱۳۴۹
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی ارتباط تصویری (گرافیک)
شهرستان تهران
پست الكترونیكی serezaimani@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-