سمیه دهقانی نیری
تاریخ تولد 1358/11/03
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی patrishiadehghan@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-