اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
محسن آقامیری
رشته نگارگری
-
ایمان اوجیان
رشته گرافیک
-
نسرین بابائی
رشته نقاشی
-
افسانه تابع
رشته نقاشی
-
سحر جهانی
رشته تصویرسازی
-
سیاوش حبیبی
رشته عکاسی
-
کیهان خلیلی فرد
رشته مجسمه
-
سحر داودی
رشته خوشنویسی
-
راضیه ربیعی
رشته گرافیک
-
رضا رحیمی نژاد فرد
رشته گرافیک
-
حبیب رزمی
رشته مجسمه
-
جواد زربان
رشته نقاشی
-
سمیه ستاری
رشته نقاشی
-
اسماعیل شکری
رشته عکاسی
-
ظریفه شیروانی
رشته خوشنویسی