اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
اشکان آشفته
رشته گرافیک
-
کاوه بادافره
رشته خوشنویسی
-
مژده تشکری
رشته گرافیک
-
حسن جوانشاهی
رشته نقاشی
-
رجحانه حسینی
رشته سفال
-
پیمان خسرو آّبادی
رشته خوشنویسی
-
عبدالحسین دلفی
رشته مجسمه
-
مریم رحمانی
رشته نقاشی
-
مریم رحمتی اوینی
رشته تصویرسازی
-
مریم رحیمی خرقانی
رشته نقاشی
-
ندا رضایی نیا
رشته نقاشی
-
یزدان سعدی
رشته نقاشی
-
هدیه علیزاده
رشته نقاشی
-
نفیسه عمران
رشته نقاشی
-
حسن قاسمی
رشته خوشنویسی