اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
زینب پرگر
رشته سفال
-
مهدخت جعفری
رشته نقاشی
-
داود جلیل نژاد اسبفروشانی
رشته عکاسی
-
اسماعیل داوری
رشته نقاشی
-
ندا رحمتی
رشته نقاشی
-
سید محمد رضایی ناظمی
رشته گرافیک
-
میلاد روزبهانی
رشته عکاسی
-
نیر سلیمی
رشته نقاشی
-
سیده حمیده صالحی
رشته نقاشی
-
مریم عبداللهی
رشته نقاشی
-
علیرضا علی زاده
رشته نقاشی
-
علی قرطاسی
رشته خوشنویسی