اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
فایزه افجه نیا
رشته گرافیک
-
فرج الله امیدی پور
رشته مجسمه
-
افسانه ایمانی مسلک
رشته نگارگری
-
رامین بهادری کلخوران
رشته موشن گرافیک
-
مریم بهرامی راد
رشته عکاسی
-
زهرا توکلی زاده
رشته گرافیک
-
رضوان جهانی فریمانی
رشته گرافیک
-
میلاد خوش محسن
رشته عکاسی
-
فرناز رحیمی
رشته گرافیک
-
زهرا زارع گر
رشته مجسمه
-
امید زرگری سامانی
رشته گرافیک
-
علی شهیدی نژاد
رشته گرافیک
-
سمیه غفاری بهار
رشته موشن گرافیک
-
بیژن غنچه پور
رشته مجسمه
-
محمدامین مومنی
رشته نقاشی