اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
ژنیا ابدیان
رشته گرافیک
-
رضا افسری
رشته نقاشی
-
پریسا امان الهی
رشته نقاشی
-
علی امینی
رشته نقاشی
-
محمد پویا ذوالریاستین نعمت اللهی
رشته خوشنویسی
-
ماهپری رمضانی ترکمانی
رشته نقاشی
-
حمیدرضا صحاف
رشته عکاسی
-
ویدا عادلی
رشته نقاشی
-
عذرا عفیفی
رشته نقاشی
-
محمدرضا قدس مطهری
رشته نگارگری
-
مهرناز قربان پور دیز
رشته خوشنویسی
-
فاطمه لطفی
رشته نقاشی
-
سحر متکی
رشته نقاشی
-
هانیه نوروزی
رشته نقاشی
-
آویده یزدانی
رشته گرافیک