اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
فاطمه ابراهیمی
رشته سفال
-
نوید اچگان
رشته گرافیک
-
مهوان امین نیا
رشته نقاشی
-
سعید جانشاهی
رشته عکاسی
-
افسانه جوادپور
رشته مجسمه
-
عبدالله داودی
رشته خوشنویسی
-
صونا رفیعی محمدی
رشته نقاشی
-
سعید زندی
رشته گرافیک
-
سمیه عبدالرضا
رشته نگارگری
-
مریم عرفانی صفدری
رشته نقاشی
-
محمدحسین عناصری
رشته گرافیک
-
محمد غریب عشقی
رشته عکاسی
-
حسین غیوری
رشته عکاسی
-
مسعود قریشی چیت ساز
رشته سفال
-
بهروز قزل
رشته موشن گرافیک