اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
جینا اسمعیل
رشته مجسمه
-
سپیده افتخاری طرقی
رشته نقاشی
-
فرزانه بهرام نورى
رشته نقاشی
-
منصوره پورسنگری
رشته مجسمه
-
سميه حسينى
رشته نقاشی
-
سماء حسینی
رشته عکاسی
-
امیررضا خوردآزاد
رشته گرافیک
-
محمدرضا دومیری گنجی
رشته عکاسی
-
الیاس ستاری حسینلو
رشته نقاشی
-
سالومه سروری
رشته گرافیک
-
الهه سیدشماری
رشته گرافیک
-
مریم محمدپور
رشته گرافیک